OnGeo.pl: zebraliśmy ponad 30 informacji o każdej działce w Polsce – sprawdź swoją działkę

Posiadasz nieruchomości gruntowe? Bez względu na to, co zamierzasz zrobić z własną działką – sprzedać, wydzierżawić, przepisać na członka rodziny, wybudować na niej dom, czy “poczekać na lepsze czasy” – powinieneś wykonać jej gruntowną diagnozę pod kątem wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalnoprawnych oraz potencjału inwestycyjnego. Sprawdzenie działki da gwarancję bezpiecznej inwestycji i szansę na rozpoznanie sytuacji rynkowej.

Dobra diagnoza działki charakteryzuje się dokładnym sprawdzeniem cech fizycznych i granic działki, stanu prawnego i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, a także informacji o uzbrojeniu terenu, warunkach geologicznych i innych. Lista do sprawdzenia może być naprawdę długa, dlatego, aby ułatwić diagnozę, OnGeo.pl prezentuje najważniejsze informacje do sprawdzenia.

Cechy terenu:
1. Parametry geometryczne terenu:
• Informacje o położeniu nieruchomości i granicach ewidencyjnych;
• Wymiary działki;
2. Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków:
• Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji działki;
• Zgodność powierzchni urzędowej z terenową;
• Własność działki;
• Klasa bonitacyjna gleby.

Ograniczenia formalnoprawne:

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
• Czy jest uchwalony plan miejscowy dla działki;
• Przeznaczenie terenu w planie miejscowym;
• Wskaźniki i wytyczne dla możliwej zabudowy;
4. Formy ochrony przyrody:
• Zasięg występowania obszarów ochrony przyrody;
• Otuliny i strefy ochronne wokół terenów chronionych;
5. Nieruchomości objęte ochroną zabytków:
• Rodzaj zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej;
• Obiekty wpisane do rejestru zabytków;
• Obszary ochrony archeologicznej;
6. Strefy ochronne:
• Strefy ochronne wokół:
– terenów zamkniętych,
– cmentarzy,
– turbin wiatrowych,
– uzdrowisk,
• Strefy oddziaływania lotnisk.
7. Pozwolenia na budowę:
• Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 metrów od działki;

Infrastruktura:

8. Dostęp do drogi:
• Odległość i dostęp do drogi publicznej;
• Informacje o drogach planowanych lub w budowie;
9. Linie energetyczne:
• Odległość działki od napowietrznej linii energetycznej i urządzeń infrastruktury technicznej;
10. Uzbrojenie terenu w media:
• Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i innych;
11.• Dostęp do światłowodu:
• Prędkość sieci światłowodowej i dostawca internetu;

Fizjografia terenu:

12. Analiza rodzajów pokrycia terenu:
• Sposób zagospodarowania terenu na działce i w jej sąsiedztwie;
13. Analiza spadków terenu i ekspozycja terenu:
• Potrzeba wyrównania lub nadsypania terenu działki;
• Przydatność terenu pod inwestycje;
14. Nasłonecznienie sezonowe:
• Obszary na działce gdzie nie dociera światło słoneczne;
• Rozkład nasłonecznienia na powierzchni działki;
15. Analiza żyzności gleb:
• Klasa bonitacyjna gleby;
• Użytek gruntowy;

Zagrożenia i uciążliwości:

16. Zagrożenia powodziowe:
• Tereny zalewowe;
• Obszary zagrożone stagnacją wody;
• Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych;
17. Osuwiska:
• Strefy osuwisk i ruchów masowych.
18. Natężenie hałasu:
• Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego;
19. Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe:
• Uciążliwe sąsiedztwo powodujące hałas, nieprzyjemny zapach, drgania, wysokie ryzyko pożarowe;
20. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:
• Położenie wyrobisk azbestowych w okolicy;
21. Zanieczyszczenia powietrza:
• Zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 i PM 10;

Geologia terenu:

22. Geologiczne warunki budowlane:
• Budowa podłoża na działce;
• Głębokość wód gruntowych;

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej (POI):

23. Dostępność do POI:
• Informacje o lokalizacji obiektów POI;
24. Analiza zasięgu czasu dojścia:
• Analiza zasięgu czasu dojścia pieszego i dojazdu samochodem do POI;

Dane lokalne:

25. Zaludnienie:
• Liczba ludności na 1 km2;
26. Stawki podatku od nieruchomości:
• Dane na aktualny rok podatkowy;

Gdzie szukać informacji o działce?

Mnogość miejsc, w których możemy sprawdzić nieruchomość jest bardzo duża. Jeśli chcesz sprawdzić działkę, możesz udać się z wizytą do urzędu gminy lub powiatu. Dużo informacji znajdziesz także w internecie – zarówno na portalach rządowych i samorządowych, jak i w geoportalach tematycznych i instytucjonalnych. Poniżej lista wybranych portali:

 • Geoportal rządowy: geoportal.gov.pl
 • Geoportal krajowy: geoportal-krajowy.pl
 • Geoportale gminne, powiatowe, wojewódzkie, np.
  – msip.krakow.pl
  – wrosip.pl
  – miip.geomalopolska.pl
 • Portale tematyczne:
  – Hydroportal: isok.gov.pl
  – Geoportal Geologiczny: geoportal.pgi.gov.pl
  – Geoportal NID: zabytek.pl
  – Bank danych o lasach: bdl.lasy.gov.pl
  – Geoportal GUS: portal.geo.stat.gov.pl
OnGeo.pl – Wybrane mapy dostępne w Raporcie o działce

Wszystkie dane w jednym miejscu – Portal OnGeo.pl – Raport o działce

Raport o terenie OnGeo.pl to ekspercka usługa na najwyższym poziomie, umożliwiająca gruntowne i automatyczne sprawdzenie każdej działki w Polsce. Raport o działce pobierzesz samodzielnie, a cała diagnoza Twojej działki potrwa nie więcej niż 5 minut. Pozyskanie informacji z Raportu o działce jest nawet 10 razy tańsze i 100 razy szybsze w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Za pełny Raport zapłacisz tyle, ile za średniej wielkości zakupy w popularnym supermarkecie.

Sprawdź, jak wygląda przykładowy Raport o działce: https://ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Jak wygenerować Raport o działce w OnGeo.pl?

Chcąc pobrać dane dla działki użytkownik powinien:

 • Wejść na portal ongeo.pl;
 • Wybrać działkę, dla której zamierza pobrać dane za pomocą jednego z trzech sposobów wyszukiwania – pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie;
 • Zaznaczyć tematy, które go interesują;
 • Opłacić Raport o działce;
 • Pobrać Raport. Link do pobrania zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.

Zobacz, w poniższym filmiku, jak samodzielnie pobrać Raport o działce: https://www.youtube.com/embed/398wEQIIn7A

Poznaj zespół OnGeo.pl

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż – geodeci, geologowie, architekci, planiści, leśnicy i budowlańcy. Jako zespół od lat zajmujemy się projektami badawczo-rozwojowymi i komercyjnymi, których wynikiem są zbiory danych, z których mogą korzystać wszyscy.
Naszą misją jest zebranie wielu informacji w jednym miejscu, w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego użytkownika. Współpracujemy z instytucjami administracyjnymi i naukowymi z całej Polski i świata, m.in. z: Europejską Agencją Kosmiczną, urzędami na każdym szczeblu administracji, w tym z ministerstwami, dużymi i średnimi przedsiębiorstwami budowlanymi i geodezyjnymi oraz branżą OZE.
Nasze ostatnie projekty dotyczyły wykonania systemów rządowych elektronicznego dziennika budowy i cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Źródło informacji: OnGeo.pl

Grafiki: OnGeo.pl